اجر و اجر نما و طرح های ویژه

خیلی زود تکراری میشود. اجرنمای نسوز مدت زیادی نیست که مد شده است ولی طرح های قدیمی تکراری شده اند. و کم کم جذبه خود را از دست میدهند .و اصولاجذبه قبل ر ا ندارد. وب سایت شهر اجر طرح های بسیار زیبایی را جدیدا در سایت به نمایش گذاشته است که زیبایی و جذبه خاصی …