اجرنما و باید ها و نباید ها

بورس اجر تهران در سایت اجرنما ..وب سایت شهر اجر آجرهای مصرفی درنما باید دارای مشخصات زیر باشند: ـآجرنما باید عاری از معایب ظاهری مانند ترك خوردگی، شوره‌زدگی آلوئك و نظایر آن باشد. طول و عرض وضخامت آجرهای مختلف بایدمطابق جدول شماره یك باشد.ب…