اجر سنتی / تاریخچه و شیوه تولید

اجر اجرنما اجر قزاقی اجر قزاقی در تهران اجر قزاقی در تبریز اجر شیل در تهران از قدیم چند نوع آجر در ایران معروف بوده است.  :آجر نظامی، آجر قزاقی، آجر فشاری، آجر نقش‌دار و آجر ختایی. آجر نظامی، سطحی به شکل مربع دارد که هر ضلع آن در حدود ۸…