اجرنما و میزان استاندارد تاب داشتن اجرنما

همه در سایت اجرنما .وب سایت شهر اجر پیچیدگی،انحنا و فرورفتگی و میزان قابل قبول تاب داشتن اجرنما مطابق استاندارد ایران به شرح زیر است : پیچیدگی درامتداد سطح بزرگ آجر نما حداكثر ۴ میلیمتر و درامتداد سطح متوسط آجر نما تا ۵ میلیمتر  استاندارد…