اجر و تاریخچه کوره های اجر پزی

همه در سایت اجرنما............. وب سایت شهر اجر : کوره‌های اجر پزی ابتدایی از مکان هایی تشکیل می‌شده که در آن  هیزم و خشت بصورت ردیفی روی هم چیده می‌شده است.  اجر ازآسیای غربی به غرب مصر و سپس به روم وبعد از ان سمت شرق هندوستان و چین رفته اس…