اجرنمای تبریز و شهر اجر

تبریز نمای اجری دارد ولی دفتر اجرنما به معنای تخصصی و از تولید به مصرف ندارد. وب سایت شهر اجر با افتتاح دفتر فروش اجرنما در تبریز و عرضه انواع اجرنمای مدرن و سنتی / اجر نسوز/ اجر شیل / اجر قزاقی/ اجر هلندی/ و ............ و هر چه در صنعت اجرنم…