آجرنمای قزاقی و نمای پست مدرن در تهران

انچه امروزه در طراحی نما در تهران بسیار مد است وبسیار نمای زیبایی میدهد . طراحی نما به سبک پست مدرن است . وانچه نما را پست مدرن میکند کاربرد انواع اجرنما در طراحی نمای ساختمان‌‌ می‌باشد . فقط با ترکیب انواع اجرنما /اجر نسوز/اجر قزاقی/ اجر مدل جدید و…