نما چیست؟اجرنما/اجرنسوز/ سایت اجرنمار

اجر نسوز  بوسیله خاک نسوز تولید میشود .به علت تنوع رنگ و زیبایی خاص آن در نما استفاده میشود. کد های معروف ان مربوط به قرمز طرح انگلیسی و شاموتی میباشد . اجر نسوز رنگهای بسیار متنوعی دارد از رنگ مشکی تا رنگ سفید . قیمت اجر نسوز  نسبت به سایر ا…