آجرنمای قزاقی در نمای ساختمان های تهران

امروزه اجر نسوز نما در نمای ساختمان تهران تقریبا عمومیت پیدا کرده است  به علت زیبایی نشات گرفته از طبیعت که در ذات اجر نسوز میباشد . اجر نسوز نمای اول ساختمان های تهران شده است البته بیشتر بصورت نمای ترکیبی کار میشود . وب سایت شهر اجر متنوع تر…