اجرنما / چرا اجر نسوز نما ؟

اجر + آجر + اجرنما + آجرنما + اجرنسوز  +  اجر قزاقی علت اینکه امروزه اجر نسوز  را برای نمای ساختمان بکار میبرند .ترکیب رنگ بندی خاصی است که در هیچ محصولی که برای نمای ساختمان استفاده میشود وجود ندارد. اجر نسوز رنگ طبیعت دارد که زیبایی خاص…