خرید اجرنما در تهران

امروزه انواع اجرنما شامل /اجر نسوز/ یا آجرنمای نسوز/اجر قزاقی/اجرسنتی/اجر شیل /اجر رستیک / اجر هلندی . مدل انگلیسی و امریکایی در نمای ساختمان حرف اول را میزند.مخصوصا اجر قزاقی که امروزه در شیک کردن وزیبا کردن نما ساختمان نقش اساسی را دارد. بنابر این س…