اجرنمای انگلیسی

اجرنمای انگلیسی چیست؟ اصولا به چه نوع اجرنمای اجرنمای انگلیسی میگویند؟ اجرنمای انگلیسی از چه نو موادی تولید میشود .؟رنگ اجرنمای انگلیسی به چه شکل است ؟ این‌ها سوال های هست که در مورد اجرنمای انگلیسی وجود دارد. اصولا اجرنمای انگلیسی همان اجرنمای ن…