اجرنمای امر یکایی

آجرنمای امریکایی چیست؟ اجرنمای امریکاییی از چه نوع موادی تولید میشود؟ اجرنمای امریکایی چه رنگی دارد. بطور خلاصه به هر نوع ترکیب اجرنما از هر رنگی که در ان بصورت کم یا زیاد از رنگ دودی یا مشکی استفاده شود . اجرنمای امریکایی میگویند . وب سایت شهر…