اجر نمای نسوز .......مدل انگلیسی

اجرنما اجرنسوز اجر قزاقی اجر انگلیسی اجر امریکایی اجرنمای مدل انگلیسی چیست؟ چرا به یک نوع از اجر نسوز مدل انگلیسی میگویند؟ اجرنمای مدل انگلیسی همان اجر نسوز است . فقط زمانی که ترکیب خاصی از رنگ‌ها را در نما با اجر نسوز استفاده میکنیم  به …