اجرنمای قزاقی در تهران/نمای سنتی یا مدرن

اجرنما در تهران و تبریز با آرامش خاطر:فقط در نمایشگاه و وب سایت شهر اجر آجر قزاقی از نظر قدمت تولید و استفاده در ساختمان قدیمی ترین مصالحی است که بشر در ساخت ساختمان از ان استفاده کرده است و از این نظر آجر سنتی محسوب میشود. اما از نظر کاربرد آن در…