اجرنسوز /نمای جدید

به جرات میتوان گفت امروزه با تحولی که در تولید انواع اجر نما بوجود امده است .مانند اجر نسوز نما در رنگهای متنوع و خاص  واجر شیل در رنگهای متنوع و خاص و اجر قزاقی و همچنین تنوع در ابعاد اجرنمای تولید شده تحولی در نمای ساختمان بوجود امده است . و م…