اجرنمای سنتی و نواوری در نما

امروزه انچه باعث نواوری و خلاقیت وابتکار در نمای ساختمان شده است همان چیزی است که بشر هزاران سال از ان برای ساخت ساختمان از ان استفاده میکند .  ان چیزی نیست جز همان آجر. آجر نسوز نما وآجر شیل و اجر قزاقی  به معنای تمام کلمه نواوری و ابتکار د…