اجر / اجر نما

اجر /اجرنما/ اجر نسوز / اجر قزاقی : اجر نما و اجر قزاقی رمز زیبایی آجر نسوز و آجر شیل در تناسب ان با طبیعت است . یک ساختمان با نمای آجر نسوز یا آجر شیل جزیی از طبیعت است و هم اوایی ان را نه تنها به هم نمیزند بلکه رنگ و فرم چشم نوازی به ان میبخ…