اجر / اجر نسوز

سایت اجرنما ... شهر اجر آجر نسوز با خاک نسوز و دستگا ههای مدرن و کوره های مخصوص تولید میشود . آجر قزاقی به همان شیوه‌ای که هزار سال پیش اجر تولید میشده تولید میشود . آجر نسوز رنگ های مختلفی دارد. آجر قزاقی هم رنگهای مختلفی دارد. آجر نس…