ساختمان های مدرن

اجرنما و اجرنسوز و اجر قزاقی: امروزه انچه باعث نواوری و خلاقیت وابتکار در نمای ساختمان شده است همان چیزی است که بشر هزاران سال از ان برای ساخت ساختمان از ان استفاده میکند .  ان چیزی نیست جز همان آجر واجرنما در انواع مختلف اجر و اجرنما و آجر نسوز…