آجر قزاقی چیست؟

اجرنمای قزاقی چیست؟ اجرنمای قزاقی  همان اجر سنتی است که به شیوه کاملا سنتی تولید میشود . به همان شیوه که بشر از هزاران سال پیش اجر تولید میکرد . ولی امروزه نمای مدرن است ودر ساختمان های مدرن استفاده میشود . چون زیباست...........................…