نمای این روز ها

اجر و اجر نما   اجر قزاقی/اجرنمای قزاقی/   اجر نسوز  : اجر قزاقی سنتی ترین اجریا اجرنمای تولید شده میباشد و اصولا تمامی اثار تاریخی چند هزار ساله با اجر قزاقی یا اجرنمای قزاقی  ساخته شده است و با ابتدایی ترین شیوه تولید اجر و خشت اجر قزاقی تو…