اجر دکوراتیو یا اجر نمای دکوراتیو چیست؟

اجر دکوراتیو چیست؟ اجرنمای دکوراتیو چیست؟ به چه نوع اجری دکوراتیو گویند؟ اجر دکوراتیو در کجا استفاده میشود. اجر دکوراتیو شامل دو نوع کلی است : اجر قزاقی یا اجر سنتی  که میتوان از ان به عنوان اجر دکوراتیو نیز استفاده کرد. اجر هلندی ک…