اجر نمای قزاقی و انتخاب

اجرنما   اجر   اجر قزاقی   اجر نسوز در تهران و تبریز : ترکیب رنگ های اجر نسوز و اجر قزاقی در زیبایی جلوه نمای ساختمان بسیار موثر است . به علت تنوع زیاد اجر  واجرنما واجر نسوز و اجر قزاقی و اجر شیل  واجر رستیک  ترکیب های متفاوتی از نمای اجر…