همان اجرنمای قزاقی

اجرنما واجرنسوز و اجر قزاقی: امروزه انچه باعث نواوری و خلاقیت وابتکار در نمای ساختمان شده است همان چیزی است که بشر هزاران سال از ان برای ساخت ساختمان از ان استفاده میکند .  ان چیزی نیست جز همان آجر.که امروزه به ان اجر سنتی یا اجر قزاقی یا اجر قف…