اجر نمای نسوز و راز زیبایی

اجرنسوز  و اجر قزاقی  واجر شیل دنیای رنگ است . هر رنگی که در طبیعت وجود دارد در اجر نسوز  اجر قزاقی  و اجر شیل دیده میشود و جالب اینکه شما‌‌ نمی‌توانید دو عدد اجر نسوز  یا اجر قزاقی یا اجر شیل را عین هم پیدا کنید . ترکیب بی نهایتی از رنگ هاست در او ج …