اجر سنتی یا اجر رستیک

اجر واجرنما.../اجرهلندی زیباست و رنگ های خاص و زیبایی دارد .اجر سنتی و اجر قزاقی ..../ طرح رستیک اجرنمای هلندی با عث زیباتر و طبیعی تر اجرنمای رستیک از نو اجر قزاقی و اجر سنتی و اجر هلندی میشود . همه هدف تولید گنندگان اجرنمای سنتی یا اجرنمای هلندی …