انواع مختلف اجر

انواع آجرها : 1 ـ آجرهای رسی : الف : آجرهای معمولی ب : آجرهای نما ج : آجرهای مهندسی 2 ـ آجرهای نسوز 3 ـ آجر ماسه ـ آهك 4 ـ آجرهای بتنی 5 ـ آجرهای مخصوص…