از دیر باز تا شهر اجر

اجر قزاقی  و  اجر نما  و  اجر نسوز آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور توانسته جای خود را در تاریخ ‏پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد البته امروزه از اجر بیشتر به عنوان نمای ساختمان استفاده میشود. ودر ساخت بنا از مصالح جدید و سبک استفاده میش…