اجر سنتی در نمای اجری

خرید اجرنما اجرنما اجر آجر قزاقی یا اجرنمای قزاقی یا اجر سنتی بیشترین کاربرد را در ایجاد نمای پست مدرن دارد. نمای پست مدرن به نمای گفته میشود که از ترکیب اجر سنتی  و متریال مدرن استفاده شود.از انجا یی که افرادی اقدام به طراحی و اجرای نمای پست …