اجر قزاقی یا اجر سنتی

اجرنمای قزاقی .وب سایت شهر آجر  آماده همکاری با سازمان‌ها و ارگانهای مرتبط با ترمیم و بازسازی ساختمان های تاریخی و ساختمانهای محدوده میراث فرهنگی شهرتهران و  تبریز  و کرمان و سراسر ایران میباشد  . آجر قزاقی یا اجر سنتی را با 50درصد زیر قیمت ر…