نمای اجری نمای پست مدرن

اجر و اجر نما انواع مختلف دارد: نمای پست مدرن فقط با کاربرد انواع اجر بوجود میاید .حتما باید در نمای ساختمان به هر مقدار که طراح نیاز بداند از اجر استفاده شود تا نمای پست مدرن بدست اید. از انجا که نمای پست مدرن در تهران بسیارکاربرد دارد . توضیح ای…