انواع اجر در وب سایت شهر اجر

اجرنما در ساختمان و نمای اجری  امروزه از چند گروه تشکیل میشود .اجر نما بطور کلی  و عامیانه شامل: در کل اجرنما به دو گروه کلی تقسیم میشود: اجرنمای سنتی اجرنمای مدرن اجرنمای سنتی  همان اجرنمای قزاقی میباشدکه امروزه با ترکیب  و طراحی شامل مردن ترین نما‌ها محسو…