آجرنمای نسوز / اجر قزاقی و باز خورد مشتری

اجر نما و اجر نسوز و اجر قزاقی : شهر آجر نزدیک به بیست سال است که در کار تولید و فروش آجرنما  میباشد . تا قبل از تولید آجر شیل و آجر نسوز مشتریان از آجرنما فقط به دلیل صرفه اقتصادی و ارزان بودن ان جهت نما کاری استفاده میکردند  و باز خورد خ…