اجر نسوز / اجر قزاقی اولین انتخاب برای نمای ساختمان

اجرنما و اجرقزاقی و اجر نسوز : آجرنما مخصوصا آجر شیل و آجر نسوز نما  و اجر قزاقی اولین و بهترین انتخاب برای نمای ساختمان است . به دلایل ذیل: 1 - تنوع در رنگ و بازی رنگ زیبا. 2 - رنگ زنده و گرفته شده از طبیعت. 3 - تنوع در ابعاد. 4- است…