ارجحیت نسبت به نمای سنگی

چشم وهم چشمی  و ادعای گران خریدن و گران زندگی کردن به نمای ساختمان هم رسید . عده‌ای از سازندگان ساختمان وقتی با قیمت آجر نسوز یا اجرنمای نسوز یا اجر قزاقی یا اجر هلندی یا اجر رستیک   مواجه‌‌ می‌شوند  .(در حالیکه واقعا از زیبایی و زنده بودن وتنوع…