آجرنما ....سیستم با هدف شکل میگیرد./اجر نسوز / اجر شیل

اجر اجرنما   اجرنسوز  واجر قزاقی : وب سایت شهر آجر معتقد است که نوع سیستم سازمان با نوع هدفی که سازمان برای خود تعریف کرده شکل‌‌ می‌گیرد.و از ان جاییکه اهداف وب سایت شهر اجر عبارت بودن از : تمام کسانی که نیاز به اجر نما دارند به سایت شهر اجر بیایند…