مزایای بکارگیری اجرشیل و اجرنسوز و اجر قزاقی و اجرهلندی در نما

به کار گیری آجر شیل اجر نسوز  و اجر هلندی و اجر قزاقی  واجر رستیک. در ابعاد مختلف نما را زیبا و زنده میکند . و انهم به علت این است که مواد رنگی در ان وجود ندارد. و همان رنگ سنگ و خاک  میباشد و بازی رنگی که در این نوع آجر است باعث زیبای منحصر…