اسرار بقای با قدرت شهراجر در رکود امروزه مسکن

وب سایت شهر اجر امروزه تبدیل به یکی از بزرگترین و منسجم ترین مجموعه های تولید و فروش انواع اجر و اجرنما در ایران شده است و تمامی سازمان‌ها و شرکت های بزرگ ایران وب سایت شهر اجر را به عنوان قطب اجرنما در ایران میشناسند البته درسترش اکثر سازمان هاست. …