اجرای نمای سنگ بخاطر چشم و هم چشمی نه زیبایی

00//چشم وهم چشمی  و ادعای گران خریدن و گران زندگی کردن به نمای ساختمان‌ها هم رسید . عده‌ای از سازندگان ساختمان وقتی با قیمت آجر نسوز یا اجرنمای نسوز یا اجر قزاقی یا اجر هلندی یا اجر رستیک   مواجه‌‌ می‌شوند  .(در حالیکه واقعا از زیبایی و زنده…