چرا اجر نما در ساختمان بسیار بهتر از سنگ است؟

جالب است که نمای آجر نسوز چندین برابر سنگ زیبا تر ‌‌ می‌باشد. وهمچنین نمای آجری محاسن بسیار زیادی دارد که همیشه از سنگ بهتر‌‌ می‌باشد. از آن جا که هم زیباتر از سنگ‌‌ می‌باشد  هم از نظر فنی و مهندسی نمای آجری بسیار مناسبتر از سنگ است .فقط بخاطر اینک…