رنگها و ابعاد اجر قزاقی

((اجر قزاقی یا اجر سنتی از سه نظر قابل تقسیم بندی است که شامل : (رنگ اجر قزاقی) (ابعاداجر قزاقی) (نام اجر قزاقی) ((اجر قزاقی از نظر رنگ)) اجر قزاقی زرد/اجر قزاقی قرمز/اجر قزاقی اخرا/اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ/اجر قزاقی قرمز کم رنگ/اجر قزا…