سوال همیشیگی: آجر نسوز نما یا سنگ

اجر سنتی اجر جدید اجرنما و اجر نسوز اجر اجرنمای رستیک و اجرنمای نسوز   اجر قزاقی : چشم وهم چشمی  و ادعای گران خریدن و گران زندگی کردن به نمای ساختمان هم رسید . عده‌ای از سازندگان ساختمان وقتی با قیمت آجر نسوز  مواجه‌‌ می‌شوند  .(در حالیکه…