انواع مختلف اجر در رنگها و طرحهای متنوع درشهراجر

مدل های اجرنما و طرح های اجرنما اعم ازاجرنسوز/یا اجرنسوز نما یا اجرنمای نسوز/ اجر قزاقی/یا اجرنمای قزاقی یا اجرنمای سنتی/ اجر رستیک /اجر هلندی و اجر جدید و سنتی اکثرا بی نظیر و مخصوص شهر اجر است .که در هیچ نمایشگاه و فروشگاه اجر و اجرنما وجود ن…