طبقه بندی اجر نسوز شاموتی

..//اجر نسوزشاموتی که شامل: اجر نسوز شاموتی روشن/اجر نسوز شاموتی تیره/اجر نسوز شاموتی متوسط توضیح در مورد اجر نسوز شاموتی اینکه رنگ خاصی از اجر نسوز‌‌ می‌باشد که به ان اجر نسوز شاموتی گفته میشود  که تقریبا از رنگ کرم خیلی کم رنگ تا قهو ه‌ای کم…