اجر کف فرش .. رنگهای مختلف اجرهای کف فرش

//اجر کف فرش قزاقی  در ابعاد 20*20*5 در رنگه های زیر : /اجر کف فرش قزاقی قرمز /اجر کف فرش قزاقی ابلق /اجر کف فرش قرمز کم رنگ /اجر کف فرش قرمز تیره /اجر کف فرش قزاقی پوست پیازی //اجر کف فرش پرس دو  نوع است : /اجرکف فرش پرسی خاک رس /…