دسته بندی رنگها در اجر کف فرش

اجر کف فرش قزاقی  در ابعاد 20*20*5 در رنگه های زیر : اجر کف فرش قزاقی قرمز/اجر کف فرش قزاقی ابلق/اجر کف فرش قرمز کم رنگ/اجر کف فرش قرمز تیره/اجر کف فرش قزاقی پوست پیازی اجر کف فرش پرس 3 نوع است : اجرکف فرش پرسی خاک رس/اجر کف فرش پرسی پایه سنگ/اج…