اجرنما...کف فرش و انواع ان

//اجر قزاقی زیبایی و جلوه‌ای دارد که جایگزینی ندارد.رنگ‌ها و انواع اجر قزاقی یا اجر سنتی  که در زیر امده فقط در اجر قزاقی یا اجر سنتی  است و در هیچ نوع اجری نمیتوان این نوع رنگ بندی و قالب بندی اجر  یا اجرنما را پیدا کرد اجر قزاقی از نظر رن…