دلیل خاص بودن اجر قزاقی

//اجر قزاقی زیبایی و جلوه‌ای دارد که جایگزینی ندارد.رنگه‌ها و انواع اجر قزاقی  که در زیر امده فقط در اجر قزاقی است و در هیچ نوع اجری نمیتوان این نوع رنگ بندی و قالب بندی اجر را پیدا کرد /..اجر قزاقی از نظر رنگ /اجر قزاقی زرد /اجر قزاقی قرمز /اجر قز…