اجرنما..چگونه در رکود فعلی برگ برنده فروش مسکن دستمان باشد؟

00 توصیه ما استفاده از ترکیب آجر نسوز  و سنگ  یا آجر شیل و سنگ  یا آجر نسوز و آجر شیل  و از همه زیباتر اجر قزاقی با سنگ با هم  میباشد. تنها راه فروش مسکن و رهایی از خواب بیش از حد سرمایه در بازار کنونی و رکود بی سابقه که چنان تاثیری بر بازار م…